Het Register Certified Board Member

Garantie voor een beter Toezicht!

Certified Board Member (CBM)

Een openbaar bewijs van professionaliteit voor bestuurders die een rol in een RvC of RvT serieus nemen. Die investeren in persoonlijke groei, open staan voor nieuwe ontwikkelingen en zich voortdurend bewust zijn van hun sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is de reden om te starten met het Register Certified Board Member (RCBM), zodat bij benoemingen iedereen gelijk kan zien wat de professionele intentie is van degene die solliciteert.
Een uniek initiatief waarin we als Nederland in Europa voorop lopen. Uitgangspunt zijn de Europese normen voor vakbekwaamheid en geschiktheid (EQF/ESCO). Waarbij ervaren collega commissarissen/toezichthouders elkaar toetsen op het voldoen aan die normen en elkaar bewaken op het voldoen aan die normen.

Het is hoog tijd voor een beter imago van Board Members!
Ahold, Vestia, INHolland, Imtech, MeaVita en Amarantis. We kunnen er niet omheen, allemaal voorbeelden van bestuurlijke blunders. Met een dito negatieve imago voor alle andere commissarissen en leden van Raden van Toezicht. Ten onrechte, dat zijn we snel met elkaar eens. Want tegenover deze negatieve voorbeeldende staan positieve voorbeelden te over.

Een RCBM certificaat is geen garantie om alle bestuurlijke fouten te voorkomen. Maar het garandeert in ieder geval dat de betrokkene:

  • zich realiseert dat Commissaris of Toezichthouder zijn een vak is dat je er niet even ‘bij’ doet
  • weet dat het een vak is waarin je voortdurend moet investeren om je kennis en kunde bij te houden
  • een brede sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid wilt beleven en de RCBM code respecteert
  • bereid is tijd te investeren in intervisie met collega’s

Het RCBM certificaat staat dan ook vooral voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Na aanleveren van de nodige basis-informatie krijgt de kandidaat een gesprek met 2 Assessoren die de aanvraag beoordelen aan de hand van een aantal criteria waaruit de geschiktheid moet blijken voor een Board functie. Bij gebleken geschiktheid wordt het certificaat verstrekt en volgt inschrijving in het Register. Het certificaat geldt voor 3 jaar, waarna hertoetsing moet plaats vinden.

In de brochure die je kunt downloaden wordt informatie verstrekt over het aanvragen en het proces tot verkrijgen van het certificaat “Certified Board Member” (CBM). Het Register Certified Board Member (RCBM) is openbaar en toegankelijk voor een ieder die op het gebied van Governance, Toezicht en Leiderschap actief is.

ACTUEEL: Op 16 maart 2017 was de publieke lancering van het RCBM. Na uitgebreide aandacht in de pers eerder die week (NU.nl,  de Telegraaf en het FD) zijn wij heel blij dat het register zo enthousiast ontvangen is. De eerste aanmeldingen zijn zelfs al binnen!

Toetsingskader

OMSCHRIJVING EERSTE TOETSING HER-TOETSING
Kennis en vaardigheden in het studiegebied bedrijfskunde (minimaal EQF niveau 6), blijkend uit opleiding en/of relevante ervaring
Minimaal 5 jaar werkervaring in het besturen van organisaties
Kunnen toepassen van de wet “bestuur en toezicht rechtspersonen” (wetboek 2 BW), blijkend uit een gevolgde Governance basisopleiding
Bereidheid blijvend te investeren in kennis en kunde
Gedrag (Board room dynamics)
Competenties

Bewijs van opleiding

De volgende opleidingen op het gebied van Governance en Leiderschap (niet limitatief) gelden o.a. als bewijs van kennis voor EQF 6 en hoger:

•    International Directors Programme*, Insead

•    Governance Essentials, NCD Academy

•    Commissaris en Toezichthouder, EESA/Erasmus Universiteit

•    Nyenrode Commissarissen Cyclus*, Nyenrode

•    Commissarissen en Toezichthouders Programma*, TIAS School for Business en Society

 

Naast de genoemde Governance opleidingen, kunnen op verzoek van een aanbieder, via de Toetsingscommissie RCBM, ook andere opleidingen gelden als bewijs van (voldoende) kennis. De betrokken opleidingen kunnen ruimschoots worden gecompenseerd door praktijkervaring, zodat niet in alle gevallen een dergelijke opleiding relevant is.

•    Governance opleiding Commissarissen en Toezichthouders**, Wagner Group

•    Governance, Organisatie en Management***, VU Amsterdam

•    Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder****, Governance University

 

 

*Voldoende kennis Governance als voorwaarde voor certificering
** Nieuwe opleiding Wagner vanaf 2015 voldoet
*** Moet minimaal 3 programma’s gevolgd hebben voor certificering
****GOV University heeft meerdere opleidingen, per kandidaat wordt gekeken of kennis voldoende is.

Noodzakelijke competenties kandidaat

De kandidaat dient over minimaal de volgende competenties te beschikken:

•    Kunnen werken in samenwerkingsverband;

•    Kunnen aanspreken op gedrag;

•    Anticiperen;

•    Bestuurssensiviteit;

•    Integriteit;

•    Oordeelsvorming /constructief en kritisch ingesteld;

•    Onafhankelijkheid;

•    Zelfinzicht.

Bij het onderzoek dienen de volgende documenten te worden overhandigd / ter inzage te zijn:

•    Kopie van een geldig legitimatie bewijs (rijbewijs of paspoort);

•    Bewijs van opleiding/ervaring (aantonen EQF Bedrijfskunde niveau 6 of hoger);

•    Bewijs van een gevolgde basisopleiding Governance;

•    Bewijs van (voldoende) werkervaring;

•    Overzicht van functies / nevenfuncties;

•    Een VOG (verklaring omtrent gedrag) van max. 1 jaar oud, op te vragen bij uw eigen Gemeente. Op verzoek kunnen wij u een aanvraagformulier toezenden

Permanente educatie en PE punten

Permanente Educatie (PE) is een verplichting voor Certified Board Members. Het is erop gericht de basiskennis van de persoon te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Voor de jaarlijkse educatie norm moeten minimaal 15 PE punten per jaar worden behaald. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn PE punten en het jaarlijks overleggen daarvan.
Opleidingen/cursussen kunnen ter beoordeling aan ons voorgelegd worden.

Procedure aanvraag en vervolgtraject

De procedure wordt administratief begeleid door de NCD (Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren). De NCD is aangesloten bij ecoDa, de Europese bestuurdersvereniging. De EU normen voor certificering worden gehanteerd.
De procedure is onafhankelijk verankerd. Een aparte Commissie beoordeelt de kwalificatie van opleidingen, Assessoren beoordelen in tweetallen een aanvraag aan de hand van de criteria, de Commissie Bezwaar beoordeelt eventuele bezwaarschriften.

Voor nadere informatie over de procedure aanvraag verwijzen we je graag naar de brochure.

Kosten voor (her)certificering CBM

De kosten voor certificering voor 3 jaar bedragen eenmalig € 695,-. Hierin zijn alle kosten begrepen voor de assessoren, de commissies, het certificaat, de marketing en promokosten, bouw en onderhoud website, bescherming naam en logo CBM en Register, het bijhouden van het register en de administratiekosten.
De verlengingskosten na drie jaar bedragen €125,-. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het geldende btw tarief.

Alle gegevens van te certificeren en gecertificeerde personen zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden opgeslagen in een databank van het Register CBM en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het Certificeringsproces. Bij de vastgelegde gegevens zal de Wet op de Privacy in acht worden genomen.

Register CBM

Adresgegevens

RegisterCBM

Amersfoortseweg 98

3941 EP Doorn

088-623 2399

Download hier de RCBM CODE OF CONDUCT